Thông tin định kỳ

Báo cáo Tỷ lệ ATTC năm 2020

BCTC kiểm toán năm 2020

NQ ĐHĐCĐ TN 2020

BBH ĐHĐCĐ TN 2020

BC Tỷ lệ ATTC 2019

BCTC kiểm toán 2019

BCTC Quy IV 2019

Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính quý II/2019

Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính soát xét bán niên 2019

Báo cáo tài chính bán niêm soát xét 2019

BCTC bán niên 2019

báo cáo tài chính Quý II/2019