Thông tin định kỳ

NQ ĐHĐCĐ TN 2020

BBH ĐHĐCĐ TN 2020

BC Tỷ lệ ATTC 2019

BCTC kiểm toán 2019

BCTC Quy IV 2019

Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính quý II/2019

Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính soát xét bán niên 2019

Báo cáo tài chính bán niêm soát xét 2019

BCTC bán niên 2019

báo cáo tài chính Quý II/2019

CBTT Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính Quý I năm 2019

CBTT Báo cáo tài chính Quí I năm 2019