Thông tin định kỳ

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2022

NQ HĐQT về việc Triệu tập họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022

Báo cáo Tỷ lệ an toàn Tài chính năm 2021

BCTC Kiểm toán năm 2021

Báo cáo quản trị năm 2021

Báo cáo Tỷ lệ ATTC bán niên năm 2021

BCTC bán niên năm 2021

Báo cáo Tỷ lệ ATTC năm 2020

BCTC kiểm toán năm 2020

NQ ĐHĐCĐ TN 2020

BBH ĐHĐCĐ TN 2020

BC Tỷ lệ ATTC 2019