Thông tin bất thường

CBTT về Hồ sơ thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

CBTT về việc Thay đổi Điều lệ Công ty

CBTT về việc Bầu mới HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

CBTT về Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

CBTT về việc Bầu mới BKS và Trưởng BKS công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027

CBTT Sơ yếu lý lịch của ứng viên vào BKS

CBTT Sơ yếu lý lịch của ứng viên vào HĐQT

Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường 2022 (bộ số 2)

Thư mời và Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 (bộ số 1)

CBTT về việc Ký kết HĐLĐ với người có CCHN

CBTT về giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần và dẫn tới thay đổi tỷ lệ của các cổ đông theo quy định

CBTT về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng Vũ Trần Hùng