Thông tin bất thường

Thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022

CBTT về việc Khôi phục hoạt động của Công ty

CBTT vv Bổ nhiệm TGĐ

CBTT vv Chấp thuận Hoạt động

Đính chính NQ ĐHĐCĐ BT năm 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ BT năm 2021

Điều lệ Công ty

Tài liệu họp ĐHĐCĐ BT năm 2021

Thay đổi địa điểm Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

NQ HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ BT năm 2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ BT năm 2021

BB, NQ ĐHĐCĐ BT - 2020