QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ

Quản lý quỹ đầu tư là nghiệp vụ trọng tâm mà Pacific Bridge Capital tập trung nguồn lực triển khai ngay từ khi Công ty được chuyển nhượng sang những cổ đông mới đầy tâm huyết. Với mục tiêu trở thành công ty quản lý quỹ hàng đầu thị trường về hiệu quả mang lại trong dài hạn cho các nhà đầu tư, chúng tôi đang xúc tiến thành lập các quỹ đầu tư thành viên hoặc công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực và dự án mà chúng tôi có hiểu biết sâu sắc và có thế mạnh riêng.