QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ TOÀN BỘ

Quản lý danh mục đầu tư toàn bộ (không chỉ định): Pacific Bridge Capital xây dựng chiến lược đầu tư chuyên biệt nhằm đáp ứng những mục tiêu đầu tư khác nhau và mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng. Giải pháp đầu tư được thiết kế phù hợp với nhu cầu rút vốn/cấp vốn đa dạng.

Gia tăng tối đa hóa lợi nhuận, phù hợp rủi ro theo yêu cầu đặc thù của từng khách hàng.

Tài sản đầu tư: chứng khoán các loại, các Dự án, Công ty đã được cấp phép.

Đối tượng nhà đầu tư: cá nhân và tổ chức có nhu cầu quản lý vốn trung & dài hạn.

Thực hiện: nhận vốn ủy thác, lập kế hoạch, thực hiện, quản lý, thanh lý.

Layer_10

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỈ ĐỊNH

Quản lý danh mục đầu tư toàn bộ (không chỉ định): Pacific Bridge Capital xây dựng chiến lược đầu tư chuyên biệt nhằm đáp ứng những mục tiêu đầu tư khác nhau và mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng. Giải pháp đầu tư được thiết kế phù hợp với nhu cầu rút vốn/cấp vốn đa dạng.

Gia tăng tối đa hóa lợi nhuận, phù hợp rủi ro theo yêu cầu đặc thù của từng khách hàng.

Layer_12

Đối tượng nhà đầu tư: cá nhân và tổ chức có nhu cầu quản lý vốn trung & dài hạn.

Tài sản đầu tư: chứng khoán các loại, các Dự án, Công ty đã được cấp phép.

Layer_13

Thực hiện: nhận vốn ủy thác, lập kế hoạch, thực hiện, quản lý, thanh lý.

3-layers