Financial report

STT Report Update Download
1 BCTC quy IV 2019
2 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên soát xét 2022 14/08/2022
3 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Pacific Bridge Năm 2018 01/04/2019
4 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Pacific Bridge Bán Niên 2018 01/01/2019
5 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Pacific Bridge 2018 01/04/2019
6 Báo cáo tài chính quý 4/2022
7 Báo cáo tài chính quý 2/2022
8 Báo cáo tài chính Quí i năm 2019
9 Báo cáo tài chính công ty bán niên năm 2022 14/08/2022
10 Báo cáo Tài chính bán niên 2022 soát xét 14/08/2022
11 01/04/2019
12 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Sao Vàng 2017 28/02/2019
13 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Pacific Bridge Bán Niên 2018 01/01/2019
14 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Sao Vàng 2017 28/02/2019
15 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Sao Vàng 2016 28/02/2019
16 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Sao Vàng 2016 28/02/2019
17 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Sao Vàng 2015 01/01/2019
18 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Sao Vàng 2015 01/01/2019
19 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Sao Vàng 2014 01/01/2019
20 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Sao Vàng 2014 01/01/2019
21 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Sao Vàng 2013 01/01/2019
22 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Sao Vàng 2013 01/01/2019