Báo cáo tài chính

STT Báo cáo tài chính Ngày cập nhật Tải về
1 BCTC quy IV 2019
2 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Pacific Bridge 2018 01/04/2019
3 Báo cáo tài chính Quí i năm 2019
4 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Pacific Bridge Bán Niên 2018 01/01/2019
5 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Sao Vàng 2017 28/02/2019
6 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Sao Vàng 2016 28/02/2019
7 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Sao Vàng 2015 01/01/2019
8 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Sao Vàng 2014 01/01/2019
9 Báo Cáo Tài Chính Quỹ Sao Vàng 2013 01/01/2019